Artimiausi renginiai

VTD konkursai ir atrankos į deleguojamas tarptautines pareigybes

Sukurta 2016.04.25 / Atnaujinta 2018.11.27 16:40
 • Konkursai ir atrankos į deleguojamas pareigybes
  Esama įvairių įsidarbinimo tarptautinėse ir ES institucijose galimybių. Viena iš jų – tapti deleguotu nacionaliniu ekspertu. Siekdamas sukurti bendrą asmenų delegavimo į tarptautines ir EU institucijas ar užsienio valstybių institucijas sistemą ir tokiu būdu užtikrinti Lietuvos Respublikos įtaką šiose institucijose, garantuoti Lietuvos Respublikos atstovų teisę dirbti jose ir aktyviai prisidėti prie jų veiklos bei sudaryti sąlygas Lietuvos deleguojamiems asmenims tinkamai pasirengti dirbti tarptautinėse ir EU ar užsienio valstybių institucijose Lietuvos Respublikos Seimas 2007 m. liepos 4 d. priėmė Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymą. Įstatymas numato asmenų delegavimo prioritetų tvirtinimą, delegavimo koordinavimą, deleguojamų asmenų atrankos principus, delegavimo tvarką, delegavimo rezervo sudarymą ir socialinių garantijų deleguotiems asmenims suteikimą.

  Deleguojami asmenys yra karjeros valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai ir prokurorai, kurie perkeliami ar siunčiami, ir kiti asmenys, kurie siunčiami dirbti į tarptautines ir ES institucijas ar užsienio valstybių institucijas teisės aktų nustatyta tvarka. Kiti asmenys – asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, ir savarankiškai dirbantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje.

  Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas numato, jog pretendentas deleguojamas į tarptautinę ir ES instituciją ar užsienio valstybės instituciją laikotarpiui, kurį nurodo tarptautinė ir ES institucija ar užsienio valstybės institucija, tačiau paprastai ne ilgiau kaip 3 metams, jeigu tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

  Kaip pateikiama informacija apie laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir EU institucijose ar užsienio valstybės institucijose ir informacija apie delegavimo į tarptautines ir EU institucijas ar užsienio valstybių institucijas poreikius, kaip organizuojama ir vykdoma karjeros valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų, prokurorų ir kitų asmenų, pretenduojančių būti atrinktais į laisvas pareigas atranka bei pretendentų į delegavimo rezervą atranka, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414 patvirtintos Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklės.

  Su delegavimu į tarptautines ir ES institucijas ar užsienio valstybių institucijas susijusioms  išlaidoms padengti skirtų lėšų paskirstymo tvarka nustatyta 2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarime Nr. 120 "Dėl delegavimo prioritetų ir preliminarių lėšų paskirstymo proporcijų nustatymo“.

  Delegavimą koordinuoja Užsienio reikalų ministerija, išskyrus atvejus, kai tarptautinės teisės aktai nustato kitaip. Užsienio reikalų ministerija, koordinuodama delegavimą, vykdo šias funkcijas:
  - rengia Vyriausybės nutarimų projektus dėl delegavimo prioritetų ir preliminarių lėšų paskirstymo proporcijų;
  - renka informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų apie laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir EU institucijose ar užsienio valstybių institucijose, taip pat apie delegavimo į jas poreikius;
  - renka informaciją iš tarptautinių ir EU institucijų ar užsienio valstybių institucijų apie delegavimo poreikius ir laisvas pareigas ar pareigybes;
  - Valstybės tarnybos departamentui perduoda informaciją apie laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir EU institucijose bei užsienio valstybių institucijose;
  - Valstybės tarnybos departamentui teikia išvadą dėl pareigų ar pareigybių tarptautinėse ir EU institucijose ar užsienio valstybių institucijose pripažinimo atitinkančiomis delegavimo prioritetus ir išlaidų, susijusių su delegavimu, padengimo galimybės;
  - administruoja Užsienio reikalų ministerijai skirtus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus išlaidoms, susijusioms su delegavimu, padengti;
  - kai priimama teigiama išvada dėl pareigų ar pareigybių tarptautinėse ir EU institucijose ar užsienio valstybių institucijose pripažinimo atitinkančiomis delegavimo prioritetus ir išlaidų, susijusių su delegavimu, padengimo galimybės, padengia išlaidas asmenis delegavusioms valstybės institucijoms ir įstaigoms bei kitas su delegavimu susijusias išlaidas;
  - kai deleguojami kiti asmenys, apmoka šiems asmenims išlaidas iš Užsienio reikalų ministerijai išlaidoms, susijusioms su delegavimu, apmokėti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų;
  - administruoja delegavimo rezervą, organizuoja ir vykdo pretendentų atranką iš delegavimo rezervo;
  - perduoda informaciją apie atrinktus pretendentus tarptautinėms ir ES institucijoms ar užsienio valstybių institucijoms;
  - informuoja kitas deleguojančiąsias institucijas apie mokymų poreikį ir prireikus inicijuoja atrinktų pretendentų mokymą.

  Valstybės tarnybos departamentas organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse institucijose arba užsienio valstybių institucijose platinimą ir valstybės tarnautojų, pretenduojančių būti laikinai perkeltais į pareigas šiose institucijose, atranką. Valstybės tarnybos departamentas paveda atrinkti pretendentą kitai valstybės institucijai ar įstaigai, jei pareigų ar pareigybių tarptautinėje ir EU institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje pobūdis susijęs tik su jos funkcijomis ir pagal tarptautinės ir EU institucijos ar užsienio valstybės institucijos nustatytus reikalavimus į pareigas ar pareigybes gali būti deleguojamas tik asmuo, dirbantis šioje valstybės institucijoje ar įstaigoje. Pretendentų atranka vykdoma kai Užsienio reikalų ministerija pateikia išvadą, kurioje nurodyta, kad laisvos pareigos atitinka delegavimo prioritetus ir įvertinta išlaidų, susijusių su delegavimu, padengimo galimybė. Jei Užsienio reikalų ministerijos išvadoje nurodyta, kad išlaidos, susijusios su delegavimu, negalės būti padengiamos iš jai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete tam tikslui skirtų asignavimų dėl to, kad šių asignavimų sumos nepakanka, atranka gali būti pradedama, kai deleguojančioji institucija ar įstaiga sutinka, kad išlaidos, susijusios su delegavimu, bus apmokamos iš jai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete skirtų asignavimų. Pretendentų į laisvas pareigas atranka susideda iš pretendentų į laisvas pareigas pateiktų dokumentų ir kitos reikalaujamos informacijos įvertinimo ir pokalbio su pretendentais į laisvas pareigas posėdžio metu, per kurį komisija įvertina pretendento į laisvas pareigas atitikimą laisvų pareigų reikalavimus, žinias ir įgūdžius, kurių reikia laisvų pareigų funkcijoms vykdyti, galimybes panaudoti turimas žinias ir įgūdžius praktikoje, sėkmingai dalyvauti tarptautinės, Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos organizuojamoje atrankoje laisvoms pareigoms eiti. 

  Informacija apie šiuo metu vykstančius konkursus yra skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Ši informacija taip pat gali būti skelbiama kitų įstaigų interneto tinklalapiuose.

  Atranka vykdoma pagal tarptautinės ir EU institucijos ar užsienio valstybės institucijos nustatytus reikalavimus pretendentams. Atrankoje negali dalyvauti asmuo:
  - kuris anksčiau buvo atleistas iš tarptautinės ir EU institucijos ar užsienio valstybės institucijos dėl netinkamo pareigų vykdymo ar netinkamo elgesio;
  - įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos padarymo ir turintis neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
  - kurio teisę eiti pareigas, tokias pat kaip tarptautinėje ir EU institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje, į kurias jis pretenduoja, yra atėmęs teismas;
  - kuris buvo atleistas iš valstybės tarnautojo arba prokuroro pareigų pritaikius tarnybinę nuobaudą ar iš darbo už darbo pareigų pažeidimą pritaikius drausminę nuobaudą, jei nuo atleidimo nepraėjo 3 metai;
  - kuris yra pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus;
  - kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu;
  - kuris yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.
 • Į ES deleguoti nacionaliniai ekspertai
  Deleguoti nacionaliniai ekspertai yra ES šalių narių nacionalinės, regioninės ar vietinės valdžios institucijų, teismų, universitetų ar tyrimų įstaigų deleguoti ekspertai laikinam darbui į ES institucijas. Išskirtiniais atvejais ekspertai gali būti deleguojami ir iš privataus sektoriaus. Dauguma deleguotųjų nacionalinių ekspertų yra ES arba Europos ekonominei erdvei priklausančios šalies piliečiai, bet išimtiniais atvejais į Komisiją gali būti deleguojami ir ES arba EEE nepriklausančių šalių piliečiai. Deleguoti nacionaliniai ekspertai gali būti įdarbinami ne tik Europos Komisijoje, bet ir kitose institucijose. Deleguotieji nacionaliniai ekspertai dirba pagal ES pareigūnų nurodymus laikydamiesi išsamaus darbo aprašymo ir taisyklių, kurios padeda išvengti interesų konfliktų pavojaus. Institucijos turi savo taisykles, taikomas deleguotiems nacionaliniams ekspertams.

  - Europos Komisijos deleguotų nacionalinių ekspertų taisyklės – reglamentuoja nacionalinių ekspertų ir į profesinius mokymus siunčiamų nacionalinių ekspertų delegavimą į Komisiją;
  - ES Tarybos deleguotų nacionalinių ekspertų taisyklės – nustato nacionalinių ekspertų ir karinio personalo delegavimo į Tarybos generalinį sekretoriatą tvarką;
  - Teisingumo teismo deleguotų nacionalinių ekspertų taisyklės;
  - Europos išorės veiksmų tarnyba

  Institucijos, neturinčios savo taisyklių, dažniausiai naudojasi Europos Komisijos nustatytomis taisyklėmis. 

  Karjeros valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai, prokurorai ir kiti asmenys, siekiantys tapti deleguotaisiais nacionaliniais ekspertais ES institucijose, privalo atitikti tam tikrus jiems keliamus reikalavimus:
  - Asmuo privalo būti ES šalies narės pilietis (tik išskirtiniais atvejais gali būti daromos išimtys);
  - Privaloma turėti mažiausiai 3 metų darbo patirties administravimo, techninėje, konsultavimo ar priežiūros srityje;
  - Privaloma mokėti bent 2 oficialias ES kalbas (Teisingumo teisme dėl darbo pobūdžio yra būtinos prancūzų kalbos žinios);
  - Privaloma turėti teisinį išsilavinimą, jei siekiama tapti deleguotuoju nacionaliniu ekspertu Teisingumo teisme.

  Deleguotuosius nacionalinius ekspertus iš ES šalių Komisija įdarbina per jų nuolatines atstovybes ES. Jei jus domina deleguotojo nacionalinio eksperto pareigos, dėl jų pirmiausia turėtumėte kreiptis į savo šalies nuolatinę atstovybę ES. Ten jums turėtų nurodyti asmenį, atsakingą už deleguotųjų nacionalinių ekspertų iš jūsų valstybės narės įdarbinimo reikalų tvarkymą ir galintį atsakyti į jūsų užklausas.

  Ekspertai paprastai deleguojami ne trumpesniam kaip šešių mėnesių ir ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui. Antrą kartą deleguojamas galite būti praėjus ne mažiau kaip šešeriems metams nuo pirmojo delegavimo laikotarpio pabaigos.

  Daugiau informacijos apie ES deleguotus nacionalinius ekspertus rasite Europos Sąjungos interneto svetainėje