Konkursai ir atrankos į tarptautines misijas iš delegavimo rezervo

Sukurta 2016.04.25 / Atnaujinta 2018.11.27 16:41

Konkursai ir atrankos į/iš delegavimo rezervo

Delegavimo rezervas – pretendentų, kurie gali būti deleguojami per 30 ar mažiau dienų nuo informacijos apie laisvas pareigas ar pareigybes civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, taip pat pareigas ar pareigybes tarptautinėse, ES institucijose ir užsienio valstybių institucijose, susijusias su krizių valdymu ir bendra ES užsienio, saugumo ir gynybos politika gavimo dienos valstybės institucijoje ar įstaigoje, sąrašas. Delegavimo rezerve turi būti ne mažiau kaip 100 pretendentų.

Atranką į/iš delegavimo rezervo reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas.

Pretendentų atranką į delegavimo rezervą organizuoja ir vykdo Valstybės tarnybos departamentas. Valstybės tarnybos departamentas informaciją apie organizuojamą pretendentų į delegavimo rezervą atranką paskelbia interneto svetainėje www.vtd.lt. Informacija apie organizuojamą pretendentų į delegavimo rezervą atranką taip pat gali būti skelbiama kitų įstaigų interneto tinklalapiuose, specializuotuose Lietuvos Respublikos piliečiams įdarbinti tarptautinėse organizacijose skirtuose tinklalapiuose.

Pretendentų atranką iš delegavimo rezervo organizuoja ir vykdo Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į konkrečioms pareigoms ar pareigybėms civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje, taip pat pareigoms ar pareigybėms tarptautinėje, ES institucijoje ir užsienio valstybės institucijoje, susijusioms su krizių valdymu ir bendra ES užsienio, saugumo ir gynybos politika, keliamus reikalavimus. Tam tikslui Užsienio reikalų ministerijoje sudaroma atrankos komisija.

Atrinktų pretendentų ir asmenų, įrašytų į delegavimo rezervą, mokymas

Apie mokymų poreikį Užsienio reikalų ministerija informuoja kitas deleguojančiąsias institucijas. Mokymus inicijuoja Užsienio reikalų ministerija arba kitos deleguojančiosios institucijos, gavusios Užsienio reikalų ministerijos rašytinį sutikimą kompensuoti mokymų išlaidas.

Valstybės tarnautojų ir prokurorų mokymo išlaidas apmoka deleguojančiosios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Kitų asmenų mokymo išlaidas apmoka Užsienio reikalų ministerija. Apmokant kitų asmenų mokymo išlaidas, mutatis mutandis taikomi teisės aktai, nustatantys valstybės tarnautojų mokymo išlaidų apmokėjimą. Išlaidos padengiamos iš Užsienio reikalų ministerijai išlaidoms, susijusioms su delegavimu, apmokėti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų Vyriausybės nustatyta tvarka.